ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ใหม่ของกยศ.

พม.

1. โครงการเสริมพลังสตรีเพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและการเมือง โดย สค.

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล (คลินิกครอบครัว) โดย พส. สค.

3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม โดย สป. พส. พอช

4. โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน โดย สท. พส. สป.

5. โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพโดย สท. พส.

6. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย สป.

7. โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมน่าอยู่โดย กคช.

8. โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินสำหรับผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ในชุมชนเมือง/ชนบท/พื้นที่พิเศษ 5 จชต. โดย พอช.

9. โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ โดย พก.

10. โครงการจ้างงานคนพิการทั่วประเทศ โดย พก.

11. รายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่ ๒ (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ – ๒๓ สิงหาคม๒๕๕๖)

12. นโยบาย พม ปี 2559

สป.พม.

1. จัดตั้งสถาบันการพัฒนาสังคม**

2. สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคม**

3. ยกระดับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ**

4. ประชาสัมพันธ์งาน พม. ในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น**

5. พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง**

6. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทาง สังคม* - จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแผนที่ทางสังคม เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม* - คนไทยใจอาสา*

7. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

8. การสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน** - การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น**

9. ศึกษา กฎหมายการมีส่วนร่วม**

10. ศึกษาการจัดตั้งสภาการพัฒนาสังคม**

11. เสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ในทุกระดับ**

12. ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมสังคมในภาวะวิกฤต**

13. พัฒนานโยบายสังคมและกลไกส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม**

14. เสริมพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ**

15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความร่วมมือการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) **

16. เสริมพลังประชาสังคมโดยให้กลไกกองทุน**

17. สถานีสีขาวเพื่อสังคม (White Channel)**

18. ต่อต้านการค้ามนุษย์*

หมายเหตุ * โครงการสำคัญตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2559 ** โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ พม. พ.ศ. 2555 - 2559